`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

พิธีทำบุญผ้าป่าตานเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อกองทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคมและนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประกอบพิธีทำบุญผ้าป่าตานเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อกองทุน
สร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม สายธาร สะพานบุญในครั้งนี้ โดยท่านผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง 6 ตำบล ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ พิธีทำบุญผ้าป่าตานเจดีย์ข้าวเปลือก
ถือเป็นวิถีทางวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ "วัดสู่โรงเรียน" ของโรงเรียนปล้องวิทยาคม ในโอกาสนี้โรงเรียนปล้องวิทยาคม จึงขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
ที่ร่วมทำบุญเพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาและร่วมเป็นแบบอย่างความดีงามแห่งวิถีวัฒนธรรม ปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนที่ดีแก่ลูกหลานสืบไป