`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัติงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

 

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม นำโดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป