`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระภาษาไทย
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
   กลุ่มสาระศิลปศึกษา
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
   
   
   
   

พันธกิจ

 
     1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีดุลยภาพเป็นพลเมืองโลก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
     3. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
     4. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพ
     5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
     6. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
 
 
 

นายไกร ธรรมมากาศ
ผู้อำนวยการ
 
   ผลงานครู
   ผลงานนักเรียน