`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
  ค่านิยม 12 ประการ
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระภาษาไทย
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
   กลุ่มสาระศิลปศึกษา
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
   
   
   
   

คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา

 

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

>แนวทางการรักษาความปลอดภัย 1

>แนวทางการรักษาความปลอดภัย 2

>แนวทางการรักษาความปลอดภัย 3

>แนวทางการรักษาความปลอดภัย 4

 
คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา
คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน
คู่มืออาสาปราบยุง - สคร.9 - กระทรวงสาธารณสุข
คู่มือการรับมือแผ่นดินไหวเบื้องต้น
คู่มือการเตรียมพร้อมอุทกภัย
คู่มือการใช้สารเคมี
คู่มือการป้องกันไฟจากสารเคมีรั่ไหล
คู่มือ นักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม
คู่มือ แนวทางการดําเนินการตามข้อกําหนดกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจําปี ๒๕๖๓
 
 
 

นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการ
 
   ผลงานครู
   ผลงานนักเรียน