`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
  ค่านิยม 12 ประการ
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระภาษาไทย
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
   กลุ่มสาระศิลปศึกษา
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
   
   
   
   

ผลงานครู

 
 

บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอน นางสาวพรรษา จำเริญ ครูชำนาญการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
1. รัฐธรรมนูญน่ารู้
2. อำนาจอธิปไตย
3. การถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย
4. สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ
5. กฎหมายุคุ้มครองสิทธิของบุคคล
6. กฎหมายคุ้มครองเด็ก
7. กฎหมายการศึกษา
8. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
9. กฎหมายลิขสิทธิ์
10.การปฏิบัติตนตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล
 
 
 
 

นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการ
 
   ผลงานครู
   ผลงานนักเรียน