`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระภาษาไทย
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
   กลุ่มสาระศิลปศึกษา
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
   
   
   
   

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 
คติพจน์ของโรงเรียน
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน)
 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
สีประจำโรงเรียน
 
สีเหลือง หมายถึง ความมีศิลธรรมและคุณธรรม
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
โรงเรียนปล้องวิทยาคมมีความเชื่อและความตั้งใจว่า "การพัฒนาความเจริญงอกงาม
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา พละศึกษา และหัตถศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาตนเองตามความถนัดความสนใจ ความต้องการด้านอาชีพอย่างเต็มความสามารถ"
 
 
 
 

นายไกร ธรรมมากาศ
ผู้อำนวยการ
 
   ผลงานครู
   ผลงานนักเรียน