`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระภาษาไทย
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
   กลุ่มสาระศิลปศึกษา
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
   
   
   
   

เพลงประจำโรงเรียน


เพลงมาร์ช  “ปล้องวิทยาคม”
เนื้อร้อง/เรียบเรียงเสียงประสาน
ครูอิทธิชาย  ณ ลำปาง
                    โรงเรียนปล้องวิทยาคม                    ดินแดนดุจดวงมณี
                สามัคคีมีไมตรีใฝ่ศึกษา                       เป็นศูนย์รวมศิลปะวิทยา
                การกีฬาเราใช่ย่อย                              น้อยหน้าใคร
                โรงเรียนปล้องวิทยาคม                        คือนามที่ยกย่อง
                เกียรติกึกก้อง                                     ในการเรียนเพียรศึกษา
                ให้เป็นหนึ่งในหัวใจ                              ของปวงประชา
                สร้างปัญญา                                       และสร้างชาติให้รุ่งเรือง
                เรียนดี  กีฬาเด่น  เป็นสง่า                    สดงามตา ธงขาวเหลือง ปลิวไสว     
                สัญลักษณ์ ที่ชาวปล้อง ภาคภูมิใจ        เกียรติเกริกไกร ไปทั่วหล้าทั่วฟ้าชื่นชม
 
 
 
 

นายไกร ธรรมมากาศ
ผู้อำนวยการ
 
   ผลงานครู
   ผลงานนักเรียน