ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  


ประวัติส่วนตัว

นายปิยะ   แก้วหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
เกิดเมื่อวันที่     4  เมษายน  2502 
127 หมู่ 6 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา

ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา มศ.5  ปี 2523

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา

ปกศ.สูง ปี 2526

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยครูจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร

คบ. ปี 2528

การศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนคร   กรุงเทพมหานคร

กศ.ม ปี 2544

การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติรับราชการ

13 สิงหาคม  2529 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา   อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
25 ตุลาคม  25239 รักษาราชการตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิเศษพิทยา 
17 เมษายน  2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1  ตุลาคม  2547 รองผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1 กรกฎาคม  2548 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลาลี   อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย
9  พฤศจิกายน  2550 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ    โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
28 ธันวาคม  2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย
27 ตุลาคม  2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปล้องวิทยาคม  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงรายผลงานและเกียรติประวัติ

พ.ศ.2537 ครูปฎิบัติการสอนดีเด่น  จากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
พ.ศ.2538 ครูปฎิบัติงานการสอนดีเด่น สำนักงานสามัญ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2541 เกียรติบัตร กรรมการครุสภา ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ( นายจุมพล ศิลปอาชา )
พ.ศ. 2544 เกียรติบัตรคณะกรรมการการเลือกตั้ง สส. เขต 4  ( อำเภอพาน – อำเภอป่าแดด )
พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการดีเด่น ด้านการบริหารงานปกครอง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
พ.ศ. 2547 รองผู้อำนวยการดีเด่น การปฏิบัติงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการดีเด่น โรงเรียนขนาดกลาง จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2551 ผู้บริหารดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2
พ.ศ. 2553 ผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
พ.ศ. 2553 ผู้บริหารดีเด่น ด้านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
วิทยากรอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , กองบรรณาธิการ วารสารครูเชียงราย ,ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, จังหวัดทหารบกเชียงราย ,การบริหารสถานศึกษาได้รับการรับรองจาก สมศ.รอบสามในระดับดี