ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  
 

 

โรงเรียนปล้องวิทยาคม
120 หมู่ที่ 9 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5395-4170 โทรสาร : 0-5395-4165
E-mail: plongwittayakhom@hotmail.co.th
webmaster : Wilawan Khantha
E-mail : wilawan_bew@hotmail.com