ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 ระดับชั้น
เพศ
รวม
ชาย
หญิง
ม.๑
35
45
ม.๒
44
66
ม.๓
31
56
รวม
110
167
277
ม.๔
69
44
ม.๕
22
33
ม.๖
23
42
รวม
114
119
233
รวมนักเรียนทั้งหมด
224
286
510
ข้อมูลบุคลากร

ประเภท
บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษาสูงสุด

อายุเฉลี่ย

ประสบการณ์สอนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

57

๓๕

รองผู้อำนวยการ

1

-

-

 

1

43

๒๖

ครูประจำการ

13

18

-

18

13

๔๑

๑๕

พนักงานราชการ

-

1

-

1

-

๒๙

ลูกจ้างชั่วคราว

-

2

-

2

-

๒๘

ครูอัตราจ้าง

2

3

-

5

-

๒๑

ครูธุรการ

-

1

-

1

-

๓๕

นักการ / ภารโรง

2

-

1

1

-

๕๓

๒๔

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

-

2

1

1

-

๓๔

๑๐

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

-

-

-

-

-

-

-

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

แม่บ้าน

-

2

2

-

-

๕๗

คนสวน

1

-

1

-

-

๕๒

๖ เดือน

รวม

20

29

5

29

15

 

 

49