ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นางมณัสริญ ไชยมาศ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางเพ็ญโสภา ทาแกง


นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล


นางสาวยุเรศ พรหมมินทร์

นางวิมล   กาบแก้ว

นายสุเมธ ต๊ะวงศ์ชัย