ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายศรีรุด ใจวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระนายอดุลย์ คำพลอย
นายอรุณ ไกลถิ่น