ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  
 


โรงเรียนปล้องวิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 9 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน   พุทธศักราช 2524  ณ หมู่บ้านป่ามื่น ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายมีพื้นทั้งหมด 39 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยแบ่งที่ดินจากสภาตำบลปล้องและประชาชนได้ร่วมบริจาคทรัพย์  จัดซื้อจากเอกชนเป็น พื้นที่จำนวน 7 ไร่ 80 ตารางวา และเป็นที่ดินสภาตำบลได้ขอแบ่งจากโรงเรียนบ้านป่ามื่นสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อีกจำนวน 12 ไร่  1 งาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้เริ่มเปิดเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2 ห้อง จำนวนนักเรียน 90 คน ในชั้นแรกนี้ได้ขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านป่ามื่นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2526 จึงย้ายมาใช้อาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนเอง  ในปีการศึกษา 2532 ได้เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นเป็นครั้งแรก รับนักเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน