ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง   

คติพจน์ของโรงเรียน  คือ 

อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ  (ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน)

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

 
 

สีเหลือง   หมายถึง ความมีศิลธรรมและคุณธรรม

สีขาว หมายถึง   ความบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ