ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายยงยุทธ สุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางสาวรักษ์ศิวันต์   มณีมูล


นายอนันท์ อวรรณา

นายเอกนรินทร์ จันทร์แก้ว

นางสาวสโรชา หอมอ่อน

นางสาวนินเนตร ยาวิชัย