กำหนดการเปิดเรียน
-ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
- ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
- ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561