ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นางกาญจนา จิตถา
หัวหน้ากลุ่มสาระนายพงษ์ชัย ณ น่าน


นายบุญธรรม ทรัพย์สิน

นายไกรสิทธิ์ ปันวัง

นางเมทินี  กาญจนสมจิตต์

นางกชพร สายกษิรา

นางสาวพิมตระการ กองตุ้ย