ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นางสมรส เหมะธุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระนายณรงค์ วงค์วุฒิ

นางพรเพ็ญ ใจแปง


นายถนอม ใจโลกา

นางกรกมล บุญทรง

นางสาวพรรษา จำเริญ


นางสาวเขมินสินี มีเลข