ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายเฉลิม ขัดพะนัด
หัวหน้ากลุ่มสาระนางสุพรรณี พรมมา นางสาวอัญจนา หมอกเหมย