ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  วิสัยทัศน์
โรงเรียนปล้องวิทยาคมมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านวิชาการ คุณธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี มีความพอเพียง ภาคีมีส่วนร่วม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อก้าวสู่อาเซี่ยน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พลานามัยที่ดีแก่นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
4.เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาพัฒนาการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะด้านกีฬา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์ สุจริต
  3. เป็นผู้มีวินัย
  4. ใฝ่เรียนรู้
  5. อยู่อย่างพอเพียง
  6. มุ่งมั่นในการทำงาน
  7. รักความเป็นไทย
  8. มีจิตสาธารณะ