ปรัชญาโรงเรียน ::: เรียนดี...งานเด่น...เป็นกีฬา...พึ่งพาตนเอง  นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระนางมาลี มนาคม

นางสุวรรณี หมื่นตื้อ

นางสาวสมจิตร ปัญญาดี