`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  

กิจกรรมของโรงเรียน

     
  นางวิมล กาบแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
โดยกิจกรรม การประกวด Cover Dance การประกวดแต่งกายตัวละครดัสนีย์ กับ Disney everyday look และได้จัดกิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" มีการแสดงคอนเสิร์ต Happy ปีใหม่ โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้ได้สร้างความตื่นเต้น ประทับใจแก่นักเรียนทุกคน
  วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปล้องวิทยาคมและนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนประกอบพิธีทำบุญผ้าป่าตานเจดีย์ข้าวเปลือกเพื่อกองทุน
สร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม สายธาร สะพานบุญในครั้งนี้ โดยท่านผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่บริการของโรงเรียนทั้ง 6 ตำบล ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ พิธีทำบุญผ้าป่าตานเจดีย์ข้าวเปลือก ถือเป็นวิถีทางวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ "วัดสู่โรงเรียน" ของโรงเรียนปล้องวิทยาคม ในโอกาสนี้โรงเรียนปล้องวิทยาคม จึงขออนุโมทนาบุญทุกท่าน
ที่ร่วมทำบุญเพื่อสร้างโอกาส ทางการศึกษาและร่วมเป็นแบบอย่างความดีงามแห่งวิถีวัฒนธรรม ปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนที่ดีแก่ลูกหลานสืบไป
  วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม และนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ในการประชุมครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมของภาคเรียนที่ 1/2566 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของภาคเรียน ที่ผ่านมา ชี้แจงนโยบาย จุดเน้นจากหน่วยงานต้นสังกัด แนวทางการส่งเสริมความฉลาดอย่างรอบด้านของผู้เรียน
  ันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม นำโดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิด - ปิด และนำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตอิงโขง จังหวัดเชียงราย "เจ้าหลวงเวียงแก่นเกมส์ 2566" ณ สนามโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  นายรัฐศาสตร์ จักรแก้ว ประธานสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะกรรมการสภานักเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ "ปล้องเกมส์ 2023" โดยมีนายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเป็นที่ปรึกษา และร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2566 - 2 พ.ย. 2566
  กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัติงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
  วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ โรงเรียนพานพิทยาคม
  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนปล้องวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
พร้อมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10
  วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม" สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
น้อมนำพาตามรอยวัฒนธรรม" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา