`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คติพจน์ของโรงเรียน
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน)
 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
สีประจำโรงเรียน
 
สีเหลือง หมายถึง ความมีศิลธรรมและคุณธรรม
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ของร่างกายและจิตใจ
 
ปรัชญาของโรงเรียน
โรงเรียนปล้องวิทยาคมมีความเชื่อและความตั้งใจว่า "การพัฒนาความเจริญงอกงาม
ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา พละศึกษา และหัตถศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาตนเองตามความถนัดความสนใจ ความต้องการด้านอาชีพอย่างเต็มความสามารถ"
 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
 
 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม