`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   ค่านิยม
   กลยุทธ์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   ค่านิยม 12 ประการ
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  PK HUB Education
  กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี - ยุวกาชาด
  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
 
  - คุณธรรมชั้นนำ
  - วัดสู่โรงเรียน
  - โรงเรียนคุณธรรม
  - โรงเรียนสุจริต
  - เด็กดีศรีปล้อง
 
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ภาพต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

 

 
 
                 
             
                 
             
                 
             
                 
                 
    กิจกรรมอื่น ๆ..      
                 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ปี 2565

                 
    - รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
 
  
  
  
 
  - ด่วนที่สุด !! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกฯตำแหน่งรอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.
  - สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา วอน ก.ค.ศ.อนุมัติใช้บัญชี ผอ.ข้าม กศจ.
  - ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
  - ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ|เชี่ยวชาญ (31 ก.ค.62)
  - ศาลปกครองถอนคำสั่งตั้งเลขาฯ สกสค.
  - สพฐ. สั่งดูแล น้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก
 
 
 
 

สร้างด้วย Padlet
 
 

นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  ห้องเรียน IS    
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์            
  ผลงานครู
   
  ผลงานนักเรียน
   
  >กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
  >คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
  >ประกาศของโรงเรียนเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของโรงเรียนในสถานศึกษา
  >คำสั่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน