`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

 
   
   
รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด ปีการศึกษา 2567
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม มอบหมายให้นางสายสมร สุทธศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพร้อมคณะครูในกลุ่มสาระ
นายชยพล ต๊ะหล้า หัวหน้างานโครงการต้านยาเสพติดพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม รำลึกปราชญ์สุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยมีการแสดงของนักเรียนประสานเสียง คำกลอนสุนทรภู่ การประกวดตัวละครในวรรณคดี รีไซเคิล การประกวดชิงช้าสวรรค์วรรณคดี การแสดงทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่งได้ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผุ้เรียนรำลึกถึงท่านสุนทรภูู่ ยอดกวีโลกธำรงความเป็นไทย รักภาษาไทยใช้ภาาษไทยให้ถูกต้อง พัฒนาทักษะความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทยให้สูงขึ้น ปลุกจิตสำนึกในการร่วมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เป็นพลังที่ดีแก่สังคม ณ หอประชุมเอื้องหลวง
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 16 มิถุนายน 2567 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม มอบหมายให้นายถนอม ใจโลกา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจากกองทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนปล้องวิทยาคม แก่นักเรียนที่มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป และทุนการศึกษาแก่นักเรียนคนดีมีจิตอาสา นักเรียนวงโยธวาทิต และผู้ปกครองได้พบครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น (Classroom Meeting) เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนปล้องวิทยาคมให้มีคุณภาพต่อไป
 
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพนับถือต่อครู และเป็นการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 


   
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจิรญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม กล่าววรายงานถึงวัตถุประสงค์
การดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนปล้องวิทยาคม ร่วมดำเนินการในกิจกรรมนันทนาการ
สานสัมพันธ์ สู่ฝันน้องพี่ กิจกรรมในวันนี้มีคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมให้ความรู้ ให้กำลังใจ แก่ลูกปล้องวิทยาคม ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
   
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม พร้อมด้วยนายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคมและคณะครู นักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปล้องวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 Soft Skill to Soft Power "เรียนดีมีความสุข ที่บ้านของเรา" PK Open House 2023 โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ระดับประถมศึกษา เครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมที่นักเรียน
ทุกกลุ่มสาระได้จัดขึ้นและในโอกาสนี้โรงเรียนปล้องวิทยาคมได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมจีนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาภาษาจีน ของโรงเรียนปล้องวิทยาคมทุกคน
 

   

กิจกรรมเดินทางไกล - อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนปล้องวิทยาคม ได้ดำเนิดการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ซึ่งมีกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.3 นายอนุชิต พรมอ้าย หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียนปล้องวิทยาคมพร้อมคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรม สร้างค่าย เดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย สุทกรรม จิตอาสา กิจกรรมรอบกองไฟ โดยนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนปล้องวิทยาคม

 
 
   
Q&A ติดต่อเรา
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
นายจักรพงศ์ ดั้นเมฆ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม