`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
   สัญลักประจำโรงเรียน
   อัตลักษณ์โรงเรียน
   เพลงประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   คณะกรรมการสถานศึกษา
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลจำนวนนักเรียน
   ค่านิยม 12 ประการ
   คณะผู้บริหาร
   กลุ่มสาระภาษาไทย
   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   กลุ่มสาระสังคมศึกษา
   กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
   กลุ่มสาระศิลปศึกษา
   กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว
   นักศึกษาฝึกประสบการณ์
   Asking and Giving...
   At the airport
   At the hotel
   Daily Activities
   Getting to know you
   Talking_about the weather
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 2562 @ปล้องเกมส์

 

 
                 
           
                 
           
                 
           
                 
        กิจกรรมอื่น ๆ..        
                 
  - โรงเรียนปล้องวิทยาคมกำหนดรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.30 น.
   หลักฐานในการมอบตัว : สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา สำนาปพ.1
 
  
  
  
  
 
  - ด่วนที่สุด !! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการคัดเลือกฯตำแหน่งรอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ.
  - สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา วอน ก.ค.ศ.อนุมัติใช้บัญชี ผอ.ข้าม กศจ.
  - ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
  - ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ|เชี่ยวชาญ (31 ก.ค.62)
  - ศาลปกครองถอนคำสั่งตั้งเลขาฯ สกสค.
  - สพฐ. สั่งดูแล น้ำหนักกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยต้องไม่เกิน 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก
 

นายไกร ธรรมากาศ
ผู้อำนวยการ
 
 
   ผลงานครู
  ผลงานนักเรียน
  >คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา
  >ประกาศของโรงเรียนเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของโรงเรียนในสถานศึกษา
  >คำสั่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน