`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะที่ปรึกษา

1. พระครูสิริคันธวงศ์

2. นายสัมฤทธิ์ นวะมะวัฒน์

     

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
1. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายแสวง มูลศรี ผู้แทนผู้ปกครอง
3. นายปรีชา ศิริวงศ์ทอง ผู้แทนครู
4. นายนิกร ศรีใจวัง ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายเกียรติ อุตุภรณ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. นางพยอม เมลวิน ผู้แทนศิษย์เก่า
7. พระมหาทรงธรรมญาณ ฐิตธมโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. พระครูกิตติวีระวัตร   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9. นายนฤเดช ศิริแสน ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสุริยัน ไชยคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสิทธิศักดิ์ ธรรมชื่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายศุภกรฑ์ แก้วนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายสายเพชร ปูชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายณัฐวุฒิ ไชยราช ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
     

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม