`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว

นางสาวปรีฐฎา วุฒินุช นายสมมาศ สุขบัญชาชัย
ธุรการโรงเรียน ช่างครุภัณฑ์ ชั้น4
   
นางสาวสมใจ หาญอาษา นายอุดม ไชยนุรักษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ นักการภารโรง
   
นางเฉลียว ขัติยศ นางสาวชุมพลวง ด่านจับกุม
แม่บ้าน แม่บ้าน
   
นายสยาม ทะโนใจ
นักการภารโรง
   

 

 

 

 

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม