`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

วิสัยทัศน์  (Vision)   

  “โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลส่งเสริมการสร้างสรรค์

Soft Skill สู่ศักยภาพ Soft Power"

   
   

 พันธกิจ (Mission)

1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพ เป็นพลโลกที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสรรค์

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Soft Skill สู่ศักยภาพ Soft Power 5F

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพ

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล
5. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
   
   

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาการที่เป็นเลิศ สามารถพูดสื่อสารสองภาษาและ มีความคิดสร้างสรรค์

2. ผู้เรียนมีทักษะ Soft Skill สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง

3.  ผู้เรียนมีคุณภาพและทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐาน พัฒนาต่อยอดสู่อาชีพด้วยศักยภาพ Soft Power 5F

4. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
5. สถานศึกษาใช้เครื่องมือคุณภาพในการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
6. บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
   

กลยุทธ์ (Strategies)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน Soft Power ให้กับผู้เรียน
4.  ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   
   
   

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม