`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก

วิสัยทัศน์

  โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
   

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีดุลยภาพเป็นพลเมืองโลก เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบคุณภาพ
  5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
  6. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
   
   

เป้าประสงค์

  ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล มีทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ดำรงตน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   
   

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองโลกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นกลไก การขับเคลื่อนการเรียนรู้ การบริหาร และการบริการ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบคุณภาพ โดย PLONG Model

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

   
   
   

 

 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม