`°.•°•.★*•.★*…ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปล้องวิทยาคม…*★.•  *★ .•°•.°´  
หน้าหลัก
   
ข้อมูลพื้นฐาน  
โครงสร้าง

:: แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

:: แผนผังการแบ่งส่วนงานภายในของสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร :: ข้อมูลฝ่ายบริหารและช่องทางการติดต่อ
อำนาจหน้าที่

:: คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2566

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน

:: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2664 - 2566
ข้อมูลการติดต่อ .. ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
   
การประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเว็บไซด์

;: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเฟสบุ๊ค

;: ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

   
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
Q&A (ถาม-ตอบ) :: สอบถามข้อมูลโรงเรียนของเรา
Social Network (เครือข่ายสังคมออนไลน์)

:: เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนปล้องวิทยาคม

:: กลุ่ม Pk_student

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถานศึกษา
   
การดำเนินงาน  

แผนดำเนินงานและการใช้งบ

ประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานและการใช้

งบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี :: รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2565
   
การปฏิบัติงาน  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

:: คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

:: คู่มือการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปี2566

 

   
การให้บริการ  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

:: คู่มือการให้บริการ

:: แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ :: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการให้บริการ

:: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2565

E-Service

:: ระบบ E-Service ของสถานศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ

:: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

:: ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

:: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล  

นโยบายหรือแผน

การบริหารทรัพยากรบุคคล

:: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการตามนโยบาย

หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

:: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

:: รายงานโครงการบุคลากรปีงบประมาณ 2565

:: รายงานผลการพัฒนาครู ปีการศึกษา 2565

:: รายงานชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู ปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

:: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

:: รายงานการลาของบุคลากร ครึ่งปีหลัง

:: รายงานโครงการบุคลากรปีงบประมาณ 2565

:: รายงานผลการพัฒนาครู ปีการศึกษา 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อง

เรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

:: คู่มือการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของกระบวนการหลัก "การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

:: ช่องทางการร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

:: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมีส่วนร่วม

:: รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
นโยบาย No Gift Policy  

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

:: ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การสร้างวัฒนธรรม

 No Gift Policy

:: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

:: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

:: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
   
แผนป้องกันการทุจริต  

แผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริตประจำปี

:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินการป้องกัน

การทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)

:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจำปี

:: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

:: ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม :: การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

:: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

::

   
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

:: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมารตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

:: QR Code และเว็บไซต์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
   
 
นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
  สถานศึกษาปลอดภัย
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  โรงเรียนคุณธรรม